Poola tolk

Igas ettevõttes, kus on õhu, gaaside, aurude ja tuleohtlike udu segu, on süttimisoht ka plahvatuse tagajärjel. Tootmisprotsessis loendatakse ja salvestatakse ka staatilist elektrit.

Kogunenud energia tühjenemine on tavaline ning tuleohtlikke aineid täis õhkkonnas ohustavad need personali ja kogu tehase turvalisust. Osaliselt on tööandja ülesanne tagada nende ainete õhust eemaldamine ja kustutada need piisava ventilatsiooni abil. See on viimane paljudest oma ülesannetest, mis kehtestati sisuliselt majandusministri 8. juuli 2010. aasta määrusega, töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuded koos võimalusega täita töökohas plahvatusohtlik keskkond.Tööandja peab tagama oma töötajatele ohutud töötingimused ja hoolimata kõigist viimases rajatises tehtud toimingutest, on siiski olemas plahvatusoht, peab ta sellest meeskonda täielikult teavitama, määrama ohu ulatuse, jälgima pidevalt olukorda ja lisaks minimeerima mis tahes plahvatuse negatiivseid tagajärgi. Lõhkeohutuse dokument luuakse praeguses otsas. Enne ohtliku sisuga raamatupositsiooni loomist tuleb see luua. Koos määrusega on tööandja kohustatud:- plahvatusohtliku keskkonna tekkimise ärahoidmine,- süüte vältimine eespool nimetatud viisil atmosfääri,- tekkiva plahvatuse kahjulike mõjude minimeerimine.Selles dokumendis on tööandja kohustatud registreerima kõik ohtlike seadmete kontroll- ja hooldustööd. Täpsustatakse kasutatavate ettevaatusabinõude tüüp, eesmärk on kindlaks teha oht ja kohad, kus võib süttida. Töötaja peab tundma ohualasid (0, 1, 2, 20, 21, 22. Juurdepääs ohutsoonile tuleb spetsiaalselt tähistada kollase hoiatuskolmnurgaga, mille keskel on must EX-sümbol. Issand peab täpsustama ka evakueerimise viisid ja kui tehase ruumides toimuvad muudatused, kui neil on idee ohualade kohta, tuleb DZPW-d regulaarselt ajakohastada.